Νομοθεσία Οίνου

Κωδικοποιήση ποικιλιών

Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου

Αρχείο κοινοτικής νομοθεσίας 

Κανονισμός (ΕΚ) 479-2008 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ΒΑΣΙΚΟΣ)

Κανονισμός (ΕΚ) 423-2008 για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών

Κανονισμός (ΕΚ) 1493-1993 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

Κανονισμός (ΕΚ) 1607-2000 για τον καθορισμό του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές

Κανονισμός (ΕΚ) 1622-2000 για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών

Κανονισμός (ΕΚ) 1623-2000 για τους μηχανισμούς της αγοράς

Κανονισμός (ΕΚ) 753-2002

Τοπικοί Οίνοι

Τοπικοί Οίνοι (ενημέρωση, διορθώσεις 9/08)

Παροδοσιακές ενδείξεις οίνων, 179/2002

Χρόνος ωρίμανσης, παλαίωσης, διάθεσης οίνων ΟΠΑΠ, 818/2005

Κανόνες χρήσης RESERVE, GRANDE RESERVE, Κάβα, 875/2005

Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος", 1723/2007

Οροι χορήγησης του όρου "Κτήμα" - Αίτηση

ΑΔΕΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ  546/8.8.84, 182/4.4.85, 1986, 1987, 1988, 1994, 1996, 2000, 2004, 2007

Προυποθέσεις για επισκέψιμο οινοποιείο

Χορήγηση barcode

HACCP: Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219 Β΄/ 4.10.2000ΕΦΕΤCodexalimentariusFAO-HACCPΟδηγία 93/43/ΕΟΚ

Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών

Νομοθεσία για τσίπουρο 1,  2,  3,  4(βαθμοί αλκοόλης / βαθμοί Cartier, γράδα τσίπουρου)

Γ.Χ.Κ.

                  Διεύθυνση Αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, οίνου, ζύθου
                  ΝΕΑ
                  Νομοθεσία οίνου 
                  Νομοθεσία όξους
                  Προδιαγραφές οινοποιείων

Κοινοτική - Εθνική Νομοθεσία  , Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οίνοι Π.Γ.Ε., Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (πρώην Τοπικοί Οίνοι), όλα τα ΦΕΚ

Οι κανονισμοί της Επιτροπής για τους κανόνες εφαρμογής που άρχισαν να ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2009 (όσον αφορά κυρίως τις οινολογικές πρακτικές, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση) δημοσιεύτικαν το 2009: κανονισμοί (EK) 436/2009, 606/2009 και 607/2009

436/2009
606/2009
607/2009  

                 Ορια θειώδους
                 Περιεχόμενα ζάχαρα και οι αντίστοιχες κατηγορίες οίνων
                 Κατηγορίες οινικών προιόντων

                
Μεταρρύθμιση του κλάδου οίνου  

 
Ε-Bacchus είναι η βάση δεδομένων των προστατευόμενων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα γεωγραφικών ενδείξεων για τους οίνους καταγωγής κρατών μελών και τρίτων χωρών. Περιέχει μόνο τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1493/1999 και συνεπώς δεν περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, οι οποίες προστατεύονται βάσει διμερών συμφωνιών. Tα δεδομένα που περιέχει η παρούσα βάση ενημερώνονται συνεχώς
E-Bacchus 
Γεωγραφικές ενδείξεις οίνων - Ελλάδα