Κατάλογος

Οργανισμοί - Ινστιτούτα

Agrocert,   http://www.agrocert.gr/pages/category.asp?catID=1
Barcode www.gs1gr.org
Barcode πληροφορίες www.metrovista.gr/articles.php?ref=96
Enterprise Europe Network-Hellas,   www.enterprise-hellas.gr
EUR-Lex / ΟΙΝΟΣ,   http://eur-lex.europa.eu/el/legis/latest/chap036055.htm
Food-info.net http://www.food-info.net/gr/products/wine/intro.htm 
Kerasma - ΟΠΕ,   www.kerasma.gr
Leader+,   www.leader-plus.gr
Αναπτυξιακά Προγράμματα,   www.hellaskps.gr
ΓΓΕΤ - Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας,   www.gsrt.gr
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,   www.ggb.gr
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης,   www.ggea.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,   www.ekt.gr
Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ,  http://observatory.eommex.gr
Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης,   www.esyd.gr
Εθνικό Τυπογραφείο,   www.et.gr
Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα,   www.antagonistikotita.gr
ΕΛΓΑ - Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,   www.elga.gr
Ελληνική Εταιρεία Logistics, www.eel.gr
Ελληνική Ενωση Βιομηχανιών Ψύχους, www.cold.org.gr  
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου,   www.hepo.gr
Εμπορικά Σήματα,   www.gge.gr/4/organ.asp?191
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,   www.acci.gr
ΕΟΜΜΕΧ,   www.eommex.gr
ΕΣΠΑ 2007-2013,   www.espa.gr
ΕΣΥΕ,   www.statistics.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,   http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,   www.europa.eu
Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας,   www.e-boss.gr
ΟΠΕ,   www.hepo.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ,   http://www.opekepe.gr
ΠΑΣΕΓΕΣ,   www.paseges.gr
ΤΕΜΠΜΕ,   www.tempme.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,   www.minagric.gr/greek/index.shtml
Υπουργείο Ανάπτυξης,   www.ypan.gr
Υπουργείο Γεωργίας,   www.minagric.gr